Атмосфералық ауаның химиялық құрамына не кіреді?

78,08% азот, 20,94% оттегі, 0,93% аргон.

93.Пайдалы қазбалардың қазіргі технологиялық мүмкіндіктерге байланысты тиімді пайдалануға болатын бөлігі.

Баланстық қоры.

94. Су ресурстарын реттеу мынадай жолдармен іске асырылады:

Тікелей және жанама.

95. Адамзат тіршілігіне қажетті табиғи қорлар:

Азық-түлік.

96. Тұрақты даму дегеніміз-бұл:

Келешек ұрпақтың қажеттіліктерін шектеместен, бүгінгі ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру.

97. Биосфералық қорықтың туралы халықаралық конференцияда Севилья стратегиясы қай жылы қабылданды:

1995ж.

98. Жаратылыстану ғылымында экологиялық көзқарастың қалыптасу кезеңдері:

XVIII-XIX ғ.

Минимум заңының авторы кім?

Либих.

100. Экожүйе-бұл:

Зат және энергия айналымы өз ішінде де, сыртпен де үздіксіз орын алатын, өлшемсіз, жанды және жансыз бөліктерден құралған тұрақты жүйелер.

101.Экологиялық қауіпсіздікті, қоршаған ортаға тигізетін зиянды зардаптарын болжау және бағалау мен қоршаған орта мониторингін қамтамасыз ету міндетін сипаттайтын сала:

Колданбалы экология.

102. Периодсыз ықпал ететін факторлар:

Стихиялық құбылыстар, өнеркәсіп сарқынды суларының құрамы.

103. Біріншілік периодты түрде ықпал ететін экологиялық факторлар келесілер жатады:

Жердің айналуы, жыл мезгілдерінің ауысуы.

104. Ылғал қажет ететін өсімдіктер:

Гигрофитті.

105. Биосфера-бұл:

Жер планетасында тіршілік тараған орта.

106. Құрлықтың биомассасының негігі бөлігі (99,2%)

Өсімдіктер.

Алпына келетін ресурстар

Топырақтың құнарлылығы.

108. Агрегаттық күйіне қарай атмосфераны ластаушы заттар келесідей жіктеледі:

Сұйық, қатты, газды.

109. Әлемдегі ең үлкен көл (1620м)

Байкал.

Ышқылдық жауынның пайда болуында қандай зат айтарлықтай рөл атқарады?

Күкірт диоксиді.

Ндірістік қалдықтар тазалануына байланысты қалай бөлінеді?

Қыздырылған және суытылған, тазаланатын және тазаланбайтын.

112. Каспий зонасындағы экологиялық баланстың бұзылуы себебі:

Қышқыл жаңбырлар, коррозия.

Р-да тұрақты даму тұжырымдамасы қай жылы қабылданды

Р-ның 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасын жүзеге асыру қанша кезеңді қамтиды?

Ағзаға тікелей немесе жанама әсер етуші өлі табиғаттың компоненттері мен құрылыстары қалай аталады?

Абиотикалық факторлар.

116. Қоршаған ортадағы қолданушы (тұтынушы) организмдер:

Консументтер.

117. Эрозия – бұл:

Топырақтың беткі құнарлы қабатының жойылуы.

118. Атмосфераны ластаушы көздер былай бөлінеді:

Жасанды және табиғи.

119. Табиғи судың сапасы келесі көрсеткіштермен бағаланады:

Физикалық, химиялық, санитарлы-биологиялық

120. Биосфераның абиотикалық бөлігі – бұл:

Топырақ, су, ауа ортасы.

121. Қай жылы «мониторинг» термині пайда болды?

122. Саналы адамдық қызметтер дамудың басты факторы ретінде анықталатын табиғат пен қоғамның өзара қарым-қатынасының саласы:

Ноосфера.

Паразитизм дегеніміз не?

Бір түрдің өкілінің екінші бір түр өкілін қорек немесе тіршілік ортасы ретінде пайдалану арқылы тіршілік етуі.

Таралымның экспоненциалдың өсуі қандай теңдеумен көрсетіледі?

Nt = N0 exp (rt)

Бір кеңістікте өмір сүретін, қажеттілігі бірдей, жақын түрлердің ара қатынасы қалай аталады?

Бәсекелестік.

126. Тіршіліктің жалпы даму заңдылықтарын зерттейтін экологияның саласы:

Теориялық экология.

127. Абиотикалық факторларға жататындар:

Климатты, эдафогенді, орографиялық, химиялық.

128. Міндетті особьтардың тіршілік ету шегін белгілеу болып табылатын экология саласы:

Аутэкология.

Популяция динамикалық саны қандай факторларға тәуелді?

Туылымы, өлімі-жітімі, орын ауыстыруы.

130. Тірі және өлі табиғат элементтері арасындағы өзара тұрақты қарым-қатынас негізінде біріңғай тұтастық құрайтын тірі ағзалар мен олардың мекендеу ортасының қауымдастығы:

Экожүйе.

Организмдермен олардың тікелей ортасы арасындағы биогенді заттардың айтарлықтай аз, бірақ белсенді тікелей алмасуы қандай қорға жатады?

Алмасу қоры.

132. Табиғаттағы заттардың кіші айналымы:

Биогеохимиялық.

Алмастыруға болмайтын ресурстар

Ауыз су.

Табиғатты пайдалану түрлері

Жалпы және арнайы.

134. Литосфера түсінігі:

Жердің жоғарғы қатты қабаты.


4577397214136331.html
4577463596755404.html
    PR.RU™