Основною класифікацією договорів лізингу є

1. Фінансовий лізинг— це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач за своїм замовленням отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної у день укладення договору.

Фінансовому лізингу взагалі властиві такі риси:

- строк, на який передається майно в тимчасове користування наближається за тривалістю до строку експлуатації та амортизації всієї або більшої частини вартості майна;

— протягом строку договору лізингодавець за рахунок лізингових платежів повертає собі вартість майна і отримує прибуток від лізингової угоди;

- у лізингових відносинах, як правило, бере участь третя сторона — виробник або постачальник;

- не передбачається ніякого обслуговування об'єкта лізингу з боку лізингодавця; технічне обслуговування, страхування тощо покладаються на лізингоодержувача;

- як правило, після закінчення строку договору право власності на об'єкт лізингу переходить до лізингоодержувача, хоч не забороняються й інші варіанти.

- Об'єкти угоди при фінансовому лізингу часто мають високу вартість. Це можуть бути виробничі комплекси, коштовна техніка, автомобілі тощо.

2. Оперативний лізинг— це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач за своїм замовленням отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший строку, за який амортизується 90 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.

для нього характерні такі ознаки:

— об'єкт оперативного лізингу лізингова компанія, як правило, придбаває заздалегідь, ще не знаючи конкретного лізингоодержувача, тому такі лізингові компанії повинні добре орієнтуватися на ринку інвестиційних товарів, знати його кон'юнктуру;

— лізингодавець не відшкодовує всі свої витрати за рахунок лізингових платежів від одного лізингоодержувача, отже, лізингова компанія повинна вивчатиі ринок товарів second hand;

— лізинговий контракт укладається на строк 2—5 років, який є значно коротшим, ніж строк амортизації обладнання;- обов'язки з утримання та обслуговування майна, а також усі ризики покладаються на лізингодавця;

- ставка лізингових платежів звичайно вища, ніж за договором фінансового лізингу; це пояснюється неповною окупністю витрат лізингодавця та його бажанням уникнути ризиків, які є більшими ніж при фінансовому лізингу (ризик незнайти орендаря на весь обсяг обладнання, ризик поломки об'єкта угоди тощо).

3. Про непрямий лізингйдеться, коли об'єкт лізингу передається від постачальника (виробничого або торговельного підприємства) до користувача — лізингоодержувача через посередника. Такими посередниками часто виступають лізингові компанії або банки. Непрямий лізинг є класичним видом лізингових відносин і досить часто застосовується у світовій практиці лізингу.

4. Прямий лізингхарактеризується тим, що підприємство-виробник або торговельна організація самостійно передає своє майно в лізинг. Тим самим постачальник і лізингодавець збігаються в одній особі, і тут має місце класична двостороння угода. Взагалі, відносини прямого лізингу не поширилися у світі. Як правило, таке підприєм-ство-постачальник віддає перевагу створенню своєї лізингової компанії.

5. Зворотний лізинг - коли власник відчужує покупцеві майно (річ) і одночасно це ж майно колишній власник приймає від покупця у лізинг

6. Міжнародний лізинг – договір лізингу, що укладається суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або у разі, якщо майно чи платежі перетинають державні кордони

7. Пайовий лізинг – це здійснення лізингу на основі укладення багатостороннього договору із залученням одного або декількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти

Форма договору лізингу, - обов'язкова письмова форма. Взагалі договори лізингу не підлягають державній реєстрації, але обов'язковість реєстрації встановлена законом у випадках, якщо: об'єктом лізингу є державне майно; договір пайового лізингу передбачає залучення державних коштів; для забезпечення виконання лізингового договору залучаються державні гарантії.

Ознаки договору лізингу:

v Діяльність лізингодавця є підприємницькою

v На момент укладення договору лізингодавець, на відміну від наймодавця в усіх випадках не є власником майна , що має бути передане в користування, і не уповноважений власником на таку передачу

v Договір укладається щодо речі, яку лізингодавець тільки має придбати для передання лізингоодержувачу у майбутньому , після укладення договору лізингу

v Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання обов’язку передати річ належної якості, комплектності - предмет лізингу, покладається на продавця

v Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна – предмета лізингу – несе лізингоодержувач

v Лізингові відносини опосередковуються двома договорами – договором лізингу, який укладається між лізингодавцем та лізингоодержувачем, та договором купівлі-продажу, котрий укладається на підставі та на виконання договору лізингу між лізингодавцем та продавцем

v Суб’єктом відносин, пов’язаних безпосередньо з договором лізингу, виступає продавець майна

Істотні умови:

- Предмет лізингу

- Строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу – строк не може бути меншим 1 року, якщо згода щодо строку сторонами не досягнута, договір вважається неукладеним

- Розмір лізингових платежів - можуть включати суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу, платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно, компенсацію відсотків за кредитом, котрий залучив лізингодавець для придбання предмета лізингу, та інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов’язані з виконанням договору лізингу

Права лізингодавця:

1. вимагати повернення в безспірному порядку майна, переданого в лізинг, якщо лізингоодержувач не сплачує лізингових платежів протягом двох чергових строків.

2. Інвестувати на придбання предмета лізингу як власні так і залучені кошти

3. Здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання

4. Стягувати у разі виникнення у лізингоодержувача заборгованості за лізинговими платежами таку прострочену заборгованість у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса

Обов’язки лизингодавця:

1. Укласти з продавцем договір купівлі-продажу (поставки) на придбання лізингового майна для передачі його лізингоодержувачу

2. Передати придбаний у продавця предмет лізингу лізингоодержувачу у встановлений законом строк

3. Передати предмет лізингу лізингоодержувачеві у стані, що відповідає його призначенню і умовам договору, та попередити лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості і недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку

4. Утримувати відповідно до умов договору предмет лізингу, якщо договором лізингу обов’яжи з його утримання не цілком покладені на лізингоодержувача

5. Прийняти предмет лізингу в разі дострокового розірвання договору лізингу або у випадку закінчення строку користування предметом лізингу

6. Відшкодовувати лізингоодержувачу витрати на поліпшення предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених договором

7. Набуваючи майно для лізингоодержувача, повідомити продавця про те, що це майно призначене для передачі у лізинг

Обов’язки лізингоодержувача:

1. Прийняти предмет лізингу і користуватися ним відповідно до умов договору та його призначення

2. Своєчасно сплачувати лізингові платежі

3. Надавати лізингодавцеві доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання

4. Підтримувати предмет у справному стані та нести витрати на його утримання

5. Письмово повідомляти про порушення строків технічного обслуговування та будь-які інші обставини, що можуть негативно позначатися на стані предмета лізингу

6. Письмово повідомляти лізингодавця, а у гарантійний строк і продавця предмету лізингу про всі несправності предмета лізингу, поломки та збої в роботі

7. Повернути предмет лізингу в стані, в якому його було прийнято у володіння, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором

Права лізингоодержувача:

1. Обирати предмет лізингу

2. Обирати продавця або доручити цей вибір лізингодавцю

3. За згодою лізингодавця поліпшити предмет лізингу

4. Відмовитися від прийняття предмета лізингу, якщо він не відповідає його призначенню та (або) умовам договору, вказаним у договорі специфікаціям

5. Передавати предмет лізингу в сублізинг за письмовою згодою лізингодавця

Наслідки порушення договору лізингу:

Ø Сплата неустойки

Ø Відшкодування збитків та моральної шкоди

Ø Зміна умов зобов’язання

Наслідки припинення договору внаслідок односторонньої відмови:

§ Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, якщо прострочення передачі предмета лізингу більше як 30 днів, якщо догором не передбачено більшого строку передання

§ Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків в т.ч. повернення платежів , сплачених лізингодавцю

§ Лізингодавець може відмовитися якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж або його частину або прострочив його сплату більше як на 30 днів

11. ДОГОВІР ПОЗИЧКИ, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку (ч. 1 ст. 827 ЦК України).

Юридична характеристика договору:

- Безоплатний

- Реальний та односторонній - передаючи річ у користування, позичкодавець у подальшому має лише права, а користувач — лише обов'язки.

- Консенсуальний та двосторонній - Позичкодавець при цьому зобов'язаний передати річ у користування, а користувач — повернути річ протягом визначеного терміну

наприклад, підприємство-виробник надає у безоплатне користування рекламній компанії свої вироби для виставлення їх на промисловій виставці. Безпосереднім майновим інтересом позичкодавця тут буде реклама товару. Коли у безоплатне користування передається тварина, мета цього може полягати у звільненні позичкодавця від витрат на її утримання.


4576815285105759.html
4576994824853489.html
    PR.RU™