Праверка дамашняга задання. 3. Праца над вершам Г. Граўбіна «Палявая кухня»

3. Праца над вершам Г. Граўбіна «Палявая кухня»

Лексічная работа (с. 108)

Чытанне верша настаўнікам

Праверка першаснага ўспрымання

— Які настрой гэтага верша? Пра што даведаліся з яго?

Чытанне верша вучнямі ўслых з папярэдняй падрыхтоўкай

Гутарка па змесце прачытанага з выкарыстаннем пытанняў падручніка (с. 107).

Выбарачнае чытанне.

Выразнае чытанне верша вучнямі

— Вызначце рыфму верша. Звярніце ўвагу на знакі прыпынку. Якія сказы па інтанацыі, па мэце выказвання выкарыстаў аўтар? Паспрабуйце перадаць настрой аўтара пры чытанні.

4. Абагульненне па тэме раздзела «Ішла вайна народная. . . »

¾ Прачытайце назву раздзела (запісаная на дошцы).

¾ Назавіце тыя творы, з якіх вы даведаліся штосьці новае пра Вялікую Айчынную вайну.

¾ Якія творы запомніліся найбольш і чаму?

Выкананне тэставых заданняў па раздзелу

1. 3 якога твора гэты ўрывак? Абвядзі літару з правільным адказам.

Але маленькім салдатам назад няма дарогі. Яны павінны дастаць ваду. Яны далі слова гонару. І яго трэба стрымаць!

А. «Апавяданне сапёра » У. Лідзіна.

Б. «Дзеці Брэсцкай крэпасці» А. Махнача.

2. Хто дапамог сапёрам зрабіць праход праз міннае поле?А. Сабака.

Б.Ліса.

В.Заяц.

3. 3 якімі творамі можна суаднесці прыказку «Смела ідзі ў бой — Радзіма за табой»? Абвядзі літары з правільнымі адказамі.

А. «Апавяданне сапёра» У. Лідзіна

Б. «Палявая кухня» Г. Граўбіна.

В. «Партызанскі тэлеграф» П. Броўкі.

4. Дапішы радкі верша А. Астрэйкі “Плошча Перамогі”

І ў будні _____________, і ў радаснае ____________________

Сюды, да плошчы, шмат дарог ____________.

Сягоння паўшым у баях ___________________

Народ ________________ да ________________ кладзе.

5. Якія рысы характару праявіў наш народ у гады Вялікай Айчыннай вайны? Абвядзі літары з правільнымі адказамі.

А. Мужнасць.

Б. Баязлівасць.

В. Рашучасць.

Г. Смеласць.

6. Падвядзенне вынікаў уроку

7. Дамашняе заданне:падрыхтаваць выразнае чытанне верша Георгія Граўбіна «Палявая кухня».


______________________

Тэставыя заданні па раздзелу “Ішла вайна народная…”

1. 3 якога твора гэты ўрывак? Абвядзі літару з правільным адказам.

Але маленькім салдатам назад няма дарогі. Яны павінны дастаць ваду. Яны далі слова гонару. І яго трэба стрымаць!

А. «Апавяданне сапёра » У. Лідзіна.

Б. «Дзеці Брэсцкай крэпасці» А. Махнача.

2. Хто дапамог сапёрам зрабіць праход праз міннае поле? Абвядзі літару з правільным адказам.

А. Сабака.

Б.Ліса.

В.Заяц.

3. 3 якімі творамі можна суаднесці прыказку «Смела ідзі ў бой — Радзіма за табой»? Абвядзі літары з правільнымі адказамі.

А. «Апавяданне сапёра» У. Лідзіна

Б. «Палявая кухня» Г. Граўбіна.

В. «Партызанскі тэлеграф» П. Броўкі.

4. Дапішы радкі верша А. Астрэйкі “Плошча Перамогі”.

І ў будні _____________, і ў радаснае ____________________

Сюды, да плошчы, шмат дарог ____________.

Сягоння паўшым у баях ___________________

Народ ________________ да ________________ кладзе.

5. Якія рысы характару праявіў наш народ у гады Вялікай Айчыннай вайны? Абвядзі літары з правільнымі адказамі.


А. Мужнасць.

Б. Баязлівасць.

В. Рашучасць.

Г. Смеласць._______________________

Тэставыя заданні па раздзелу “Ішла вайна народная…”

1. 3 якога твора гэты ўрывак? Абвядзі літару з правільным адказам.

Але маленькім салдатам назад няма дарогі. Яны павінны дастаць ваду. Яны далі слова гонару. І яго трэба стрымаць!

А. «Апавяданне сапёра » У. Лідзіна.

Б. «Дзеці Брэсцкай крэпасці» А. Махнача.

2. Хто дапамог сапёрам зрабіць праход праз міннае поле? Абвядзі літару з правільным адказам.

А. Сабака.

Б.Ліса.

В.Заяц.

3. 3 якімі творамі можна суаднесці прыказку «Смела ідзі ў бой — Радзіма за табой»? Абвядзі літары з правільнымі адказамі.

А. «Апавяданне сапёра» У. Лідзіна

Б. «Палявая кухня» Г. Граўбіна.

В. «Партызанскі тэлеграф» П. Броўкі.

4. Дапішы радкі верша А. Астрэйкі “Плошча Перамогі”.

І ў будні _____________, і ў радаснае ____________________

Сюды, да плошчы, шмат дарог ____________.

Сягоння паўшым у баях ___________________

Народ ________________ да ________________ кладзе.

5. Якія рысы характару праявіў наш народ у гады Вялікай Айчыннай вайны? Абвядзі літары з правільнымі адказамі.


А. Мужнасць.

Б. Баязлівасць.

В. Рашучасць.

Г. Смеласць.ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ

Тэма: Праверка навыку чытання

Мэты: праверыць правільнасць і бегласць чытання; уменне выбіраць пры чытанні тон у адпаведнасці з эмацыянальным станам і характарам героя.

1. Арганізацыйны момант

Праверка навыку чытання

Зайцаў кажушок

У лес прыйшла зіма, а за ёю — маразы і сцюжа. Усе зайцы апранулі белыя кажушкі. Цёпла.

Толькі адзін Малады Заяц яшчэ ў шэрым скача. Ска­ча і дрыжыць ад холаду. Заўважыў Стары Заяц і прынёс кажушок.

— На, пераапраніся, цяплей будзе. Узрадаваўся Малады Заяц, надзеў новы кажушок, а стары пад ядлоўцавы куст закінуў.

— Павесь на відным месцы, каб потым не давялося шукаць, — напомніў Стары Заяц, але Малады толькі ла­пай махнуў:

— Калі яшчэ вясна!

Ішлі дні за днямі, і не агледзеўся Малады Заяц, калі вясна ў лес прыйшла. Усе зайцы знайшлі сваё адзенне і адразу пашарэлі, скачуць вясёлыя. Адзін толькі Малады ніяк не можа ўспомніць, пад які куст свой кажушок кінуў. Горача яму ў лесе.

Забіўся Малады Заяц пад дрэва, хацеў адпачыць у цяньку, а галодны пасля зімы Воўк тут як тут. Стаіць, зу­бамі ляскае.

Кінуўся Заяц наўцёкі, а Воўк кажа:

— Не ўцячэш. Белага ўсюды відаць. (145 слоў)

Паводле Р. Бензерука

Праверка навыку чытання:вызначэнне правільнасці і бегласці чытання; ацэнка ўмення выбіраць пры чытанні тон у адпаведнасці з эмацыянальным станам і характарам героя.

Праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў:

¾ Растлумачце, чаму ўсе зайцы пераапрануліся з надыходам зімы.

¾ Скажыце, як паводзіў сябе Малады Заяц.

¾ Якой парады Старога Зайца ён не прыняў пад увагу? Зачытайце адказ у тэксце.

¾ Паведаміце, якая небяспека напаткала Зайца вясной.

¾ Выкажыце свае адносіны да паводзін Зайца.

3. Падвядзенне вынікаў уроку


Праверка навыку чытання

Зайцаў кажушок

У лес прыйшла зіма, а за ёю — маразы і сцюжа. Усе зайцы апранулі белыя кажушкі. Цёпла.

Толькі адзін Малады Заяц яшчэ ў шэрым скача. Ска­ча і дрыжыць ад холаду. Заўважыў Стары Заяц і прынёс кажушок.

— На, пераапраніся, цяплей будзе. Узрадаваўся Малады Заяц, надзеў новы кажушок, а стары пад ядлоўцавы куст закінуў.

— Павесь на відным месцы, каб потым не давялося шукаць, — напомніў Стары Заяц, але Малады толькі ла­пай махнуў:

— Калі яшчэ вясна!

Ішлі дні за днямі, і не агледзеўся Малады Заяц, калі вясна ў лес прыйшла. Усе зайцы знайшлі сваё адзенне і адразу пашарэлі, скачуць вясёлыя. Адзін толькі Малады ніяк не можа ўспомніць, пад які куст свой кажушок кінуў. Горача яму ў лесе.

Забіўся Малады Заяц пад дрэва, хацеў адпачыць у цяньку, а галодны пасля зімы Воўк тут як тут. Стаіць, зу­бамі ляскае.

Кінуўся Заяц наўцёкі, а Воўк кажа:

— Не ўцячэш. Белага ўсюды відаць. (145 слоў)

Паводле Р. Бензерука

Праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў:

¾ Растлумачце, чаму ўсе зайцы пераапрануліся з надыходам зімы.

¾ Скажыце, як паводзіў сябе Малады Заяц.

¾ Якой парады Старога Зайца ён не прыняў пад увагу? Зачытайце адказ у тэксце.

¾ Паведаміце, якая небяспека напаткала Зайца вясной.

¾ Выкажыце свае адносіны да паводзін Зайца.

Вясною, як зачынау ажываць свет, выбтася з зямл! тоненькая чырванаватая травшка. Танюсенькая ножка, а на ей угары, на два пальцы ад зямл!, прыгожая каро-бачка. На самым верее гэтай каробачк! сядзела цёмная шапачка.

Маладая расл!нка стаяла пры лесе у пол!. Стары лес закрывау яе ад халодных вятроу I давау ей цяпло 1 зац!-шак. Яна была такая маленькая, такая нязначная, што н1хто нават не паз!рау на яе I не цешыуся ею.

А вясна тым часам рабша свае. Маленькая раошнка не ведала, на што паз!раць, чым цешыцца. Ей хацелася паслухаць, аб чым шумеу лес, што гаварыла пам!ж сабой трава. Сярод гэтай супольнай песн! вясне I жыццю адз!н голас найбольш крануу сэрца маладой расл!нк!.

Якая прыгожая песня лшася у небе! Аб чым спявау жаваранак, снуючыся высока у паветры над лесам?

Маладая раслшка была уся захоплена гэтай песняй. (133 словы)

Паводле Я. Коласа

Праверка навыку чытання:вызначэнне беглага, у адпаведнасц! зтэмпам маулення, чытання; ацэнка выраз-насц! чытання, умения правшьна вызначаць лапчныя на-цюк!, захоуваць адпаведную !нтанацыю сказа.

Праверка сфарм!раванасц1 чытацюх уменняу:за-чытайце у тэксце, як выглядала маладая раслЫка; вы-значце аднос!ны аутара да маленькай расл!нк1, пацвер-дз!це словам! тэксту; скажыце, чым цешылася маленькая раслнка; адшукайце у тэксце вобразныя словы 1 выразы, растлумачце сэнс кожнага з 1х.

Ц1кауная кошка

Жыла-была у адной гарадской кватэры кошка. За пярэсты колер поусц! назвал! яе Рыскай. Гаспадынька Надзейка не магла нацешыцца ею. Маленькай, пушыс-ценькай, на каротюх тоустых ножках. Кошка была вель-м! ц!кауная. Да усяго у кватэры п!льна прыглядалася, усе хацела пакратаць сва!м! мякк!м! лапкам!, паспраба-ваць на зуб.

Аднойчы, кал! Надзейчын тэта забыуся зачын!ць дзверцы машыны, Рыска ц!хенька залезла у салон. Ну ! задавол!ла ж яна сваю ц!каунасць! Абнюхвала ! драпала незнаёмыя рэчы. У прадаугаватым люстэрку, што в!села высока угары, убачыла... коц!ка, як! уважл!ва паз!рау на яе, н!быта запрашау пазнаёмщца.

Рыска таксама зац!кав!лася гэтым пушысц!кам. Яна за­лезла на нейк! чорны абаранак, стала на задн!я лапк! — ужо зус!м бл!зка той пушысц!к, вось-вось дацягнецца да яго...

I раптам нешта пад лапкам! Рыск! якзаверашчыць, як зойдзецца доупм пран!зл!вым крыкам!

Рыска маланкай скацшася з чорнага абаранка, вы-скачыла з машыны ! зашылася у куст бэзу. (139 слоу)

А. Бутов 1ч

Праверка навыку чытання:вызначэнне асэнса­ванага, беглага, у адпаведнасц! з хуткасцю маулення, чытання; ацэнка правшьнасц! выкарыстання сродкау выразнасц!.

Праверка сфарм1раванасц1 чытацюх уменняу:дайце ашсанне знешняга выгляду кошк!, скажыце, ча­му кошку называл! ц!каунай, пацвердз!це адказ радка-м! з тэксту; зачытайце у тэксце радк!, у як!х паведамля-ецца, што напалохала кошку; растлумачце значэнне выразу "маланкай скацшася", замян!це яго !ншым! з бл!зк!м значэннем.

ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ

Тэма: Вера Вярба «У лесе», Кастусь Цвірка «Грыбы», Максім Танк «Жук іслімак»

Мэты:удасканальваць правільнае, асэнсаванае, беглае чытанне; фарміраваць уменне аналізаваць змест твора, вызначаць яго тэму і галоўную думку, назіраць за рыфмай верша, вызначаць агульны эмацыянальны настрой верша, вылучаць эмацыянальна-ацэначныя словы і асэнсоўваць іх функцыянальнае прызначэнне; удасканальваць уменне выказваць уласныя ўражанні, асэнсоўваць значэнне і ролю загадак, параўноўваць аўтарскія загадкі і як малыя формы вуснай народнай творчасці; развіваць уменне выкарыстоўваць сродкі выразнага чытання.

1. Арганізацыйны момант


4576264461261921.html
4576341182850026.html
    PR.RU™