Завдання 1

На підставі даних таблиці 5.1 скласти бухгалтерські кореспонденції рахунків, визначити результат від продажу продукції.

Таблиця 5.1 - Перелік господарських операцій

№ пор. Зміст господарських операцій Сума, грн.
Списано фактичну собівартість проданої продукції. У звітному місяці продано 8 верстатів серії Ш-85 (собівартість одного верстата становить 5 000 грн.) ?
Акцептовано рахунок транспортно-експедиційної контори за перевезення продукції, визначеної для продажу (з ПДВ) 9 000
Нараховано заробітну плату робітникам за навантаження продукції, призначеної для продажу (з відрахуваннями на соціальні заходи) 1 600
Виставлено рахунок покупцеві згідно з договором (з ПДВ) 72 000
Отримано вексель від покупця за продану продукцію 20 000
Списано витрати на збут ?
Списано собівартість реалізованої продукції ?
Списано доходи від реалізації на фінансовий результат ?
Визначено фінансовий результат від продажу ?
Нараховано податок на прибуток згідно з чинним законодавством ?

Завдання 2.

Скласти бухгалтерські кореспонденції рахунків та сформулювати зміст господарських операцій; визначити суму нерозподіленого прибутку.

Протягом звітного періоду прибуток у сумі 15 000 грн. був розподілений за такими напрямками:

· нараховано дивіденди учасникам (15 %);

· створено резервний капітал (10 %);

· поповнено розмір статутного капіталу (5 %).


4575717458624174.html
4575764917216435.html
    PR.RU™