Облік витрат на збут

Витрати на збут включають витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг). До них відносяться:

§ витрати матеріалів для пакування готової продукції на складах;

§ витрати на ремонт тари;

§ оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам підрозділу, що забезпечують збут;

§ витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

§ витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

§ витрати на утримання основних засобів,

§ інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

§ витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

§ витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

§ інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

У торговельних організаціях до складу витрат на збут включаються частина витрат обігу, за винятком адміністративних витрат, інших операційних витрат, фінансових витрат.

Облік витрат, пов’язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг, ведеться на рахунку 93 «Витрати на збут». Рахунок 93 є активним, витратним, призначеним для обліку господарських процесів.

Аналітичний облік витрат на збут ведеться у відомостях в розрізі статей витрат та за економічними елементами. При організації обліку за центрами витрат відповідні регістри ведуть в розрізі складів і служб, пов’язаних зі збутом готової продукції.

Первинними документами при відображенні накопичення витрат на збут є накладна, рахунок, ВКО, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання витрат на збут на фінансові результати оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії. Розподіл витрат по збуту відображається бухгалтерськими проводками (табл. 13.9).

Таблиця 13.9

Відображення витрат на збут бухгалтерськими проводками№ п/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Нараховано амортизацію торговельного обладнання 93 «Витрати на збут» 13 «Знос необоротних активів»
Списано пакувальні матеріали 93 «Витрати на збут» 20 «Виробничі запаси»

Продовження табл. 13.9

Передано в експлуатацію МШП для потреб по збуту 93 «Витрати на збут» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
Включено у витрат на збут вартість продукції для потреб по реалізації 93 «Витрати на збут» 26 «Готова продукція»
Відображено витрати на службові відрядження працівників збуту 93 «Витрати на збут» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Нараховано заробітну плату продавцям та проведені відрахувашія на соціальні заходи від зарплати згідно з чинним 93 «Витрати на збут» 66 «Розрахунки з оплати праці» 65 «Розрахунки за страхуванням»
Отримано маркетингові послуги 93 «Витрати на збут» 631 «Розрахунки з постачальниками»

4572558182866201.html
4572649983002687.html
    PR.RU™