Модуль І. Теоретико-методологічні основи психології. Психологія особистості

Заняття 1

Тема роботи: Вивчення самооцінки особистості.

Мета роботи: Ознайомити студентів із методами вивчення особистості. Розвивати вміння аналізувати власну поведінку, дії, робити висновки щодо них, виховувати культуру поведінки

Для того, щоб виховати людину у всіх відношеннях, її потрібно пізнати у всіх відношеннях.

К.Ушинський

Завдання 1. Дайте визначення наступним термінам:

Метод-

Спостереження –

Експеримент –

Бесіда –

Інтерв’ю -

Анкетування–

Метод вивчення продуктів діяльності -

Соціометричний метод –

Контент –аналіз –

Рейтинг –

Моделювання -

Завдання 2.1. Перерахуйте основні недоліки та переваги методу спостереження.

2.2. Перерахуйте різновиди методу спостереження.

2.3. Перерахуйте різновиди експерименту.

Завдання 3. Закінчіть речення:

Методи опитування – це

Вони можуть бути –

Анкети поділяються на:

Завдання 4. Складіть структурно-логічну схему „Методи вивчення особистості”

Завдання 5. Перерахуйте і визначте основні етапи психологічного дослідження

Завдання 6.1. Які методи належать до загальнонаукових?

6.2. Які методи належать до конкретних наукових методів?

Завдання 7. Розкрийте зміст основних принципів організації психологічного дослідження.

Завдання 8. Діагностика самооцінки особистості на основі різних психологічних методів.

Завдання 9. Аналіз самооцінки особистості.

Довідковий матеріал:

1 Бондарчук Е. И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики. – К.: МАУП, 2002. – 168 с.

2 Варій М.Й. Психологія.-К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

3 Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. психологія. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 320 с.

4 Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки. – К.: КНЕУ, 2001. – 288 с.

5 Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.

6 Немов Р.С. Психологія. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС., 2002.

7 Общая психология / Сост. Е.И. Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 448 с.

8 Психологія / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та інш. – К.: Либідь, 2001. – 560 с.

9 Психология и педагогика: Уч.пос./ Николаенко В.М., Залесов Г.М., Андрюшина Т.В. и др.-М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НПАЭ и У, 1999 – 175 с.

Питання для закріплення та самоконтролю:

1. Які ви знаєте методи вивчення особистості?

2. Переваги основних методів?

3. Доцільність застосування допоміжних методів?

4. Охарактеризуйте метод спостереження?

5. Охарактеризуйте метод експерименту?

6. Охарактеризуйте метод анкетування?

7. Охарактеризуйте метод тестування?

8. Охарактеризуйте метод соціометрії?

Питання не в тому, чи може людина пізнати себе, а в тому, що саме вона дізнається, звертаючись до діагностики.

Б.Скінер

Заняття 2

Тема роботи: Індивідуальні відмінності в психіці людей

Мета роботи: Закріпити знання з розуміння основ психіки. Ознайомити студентів з методами оцінки темпераменту. Розвивати схильність до аналізу психологічних особливостей людини, культуру сприймання себе і навколишніх.

Психологія намагається пояснити причини тієї чи іншої поведінки, але ціль її не в цьому, а в тому, щоб допомогти людині вдосконалювати себе, робити себе кращим і щасливішим.

Е.Шостром

Завдання 1. Дайте визначення наступним термінам:

Психічні властивості –

Темперамент –

Розвиток особистості –

Формування особистості –

Індивідуальність –

Людина –

Психологічна сумісність –

Завдання 2. На основі опрацьованого теоретичного матеріалу, дайте коротку психологічну характеристику типів темпераменту:

- холерик –

- сангвінік –

- флегматик –

- меланхолік –

Завдання 3. Визначте тип темпераменту за такими характеристиками:

- Особистість характеризується значною рухливістю нервових процесів, що зумовлює швидкість протікання процесу збудження та процесу гальмування. Це визначає швидкість зміни почуттів. Така людина товариська, швидко знаходить спільну мову з людьми.

( )

- Для особистості характерне переважання збудження над гальмуванням, що яскраво проявляється в невитриманості, поривчастості, дратівливості. Це – людина з надмірною рухливістю, швидкістю, підвищеною збудженістю.

( )

- Особистість характеризується повільним темпом реакцій при дуже сильному і тривалому напруженні, пасивністю. Люди вразливі, важко переносять невдачі, образи, замкнені.

( )

- Особистість завжди виявляє спокій, настирливість, продуманість. Така особистість характеризується повільністю, неквапливістю, урівноваженістю реакцій.

( )

Завдання 4. Наведіть конкретні приклади поведінки персонажів художньої літератури з різними типами темпераменту:

Завдання 5. Охарактеризуйте основні теорії темпераменту.

Завдання 6. Прокоментуйте основні властивості темпераменту.

Завдання 7. Дослідіть взаємоєв’язок темпераменту із здібностями.

Завдання 8. З’ясуйте в чому полягає психологічна сумісність людей з різними типами темпераменту.

Завдання 9. Діагностика темпераменту.

Довідковий матеріал:

1 Бондарчук Е. И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики. – К.: МАУП, 2002. – 168 с.

2 Варій М.Й. Психологія.-К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

3 Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. психологія. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 320 с.

Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки. – К.: КНЕУ, 2001. – 288 с.

4 Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.

5 Немов Р.С. Психологія. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС., 2002.

6 Общая психология / Сост. Е.И. Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 448 с.

7 Психологія / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та інш. – К.: Либідь, 2001. – 560 с.

8 Психология и педагогика: Уч.пос./Николаенко В.М., Залесов Г.М., Андрюшина Т.В. и др.-М.:ИНФРА-М; Новосибирск: НПАЭ и У, 1999 – 175 с.

9 Дубовик С.Г., Юрко Г.І. Визначення особливостей темпераменту працівника з метою їх спрямування на зростання ефективності його праці / Методична розробка практичного заняття.-Суми: СДАУ,1995.- 24с.

Питання для закріплення та самоконтролю:

1. Охарактеризуйте теорії темпераменту.

2. В чому полягає психологічна сумісність людей з різними типами темпераменту?

3. Як пов’язані між собою темперамент і здібності?

4. Як пов’язані між собою темперамент і характер людини?

5. Поясніть взаємозв’язок між типом темпераменту і видом діяльності?

Ніхто не знає людини і всіх обставин її життя так, як це знає вона сама. І якщо вона досить прониклива і активна, то зможе принести своєму здоров’ю чималу користь.

Ю.Чирков

Заняття 3

Тема роботи: Психіка та форми її прояву

Мета роботи: закріпити знання з розуміння основ психіки, ознайомити з авторським баченням оцінки власного характеру чи характеру цікавлячої вас особи, розвинути схильність до аналізу, - з метою можливого впливу на них, - власного внутрішнього світу та особливостей поведінки і діяльності тих людей, котрі окреслені колом ваших інтересів.

Хороші характери, як і хороші твори, не стільки вражають на початку, скільки під кінець.

Ф.Вольтер

Завдання 1. Дайте визначення наступним термінам:

Характер –

Риси характеру –

Акцентуація характеру –

Досвід –

Завдання 2. Поясніть, до якої форми психічної діяльності відноситься характер.

Завдання 3. Назвіть основні види характеру.

Завдання 4. В чому полягає сутність наступних рис характеру:

Визначеність –

Сила –

Повнота –

Завдання 4. Структура рис характеру виявляється в тому, як людина ставиться до:

- інших людей –

- до справ –

- до речей –

- до себе –

Завдання 5. Охарактеризуйте волю як складову частину характеру.

Завдання 6. Назвіть групи компонентів, які виокремлюють у структурі характеру.

Завдання 7. Перерахуйте різновиди акцентуації характеру.

Завдання 8. Самооцінка власного характеру та його діагностика.

Довідковий матеріал

1 Бодалев А.А. Психология о личности. – М., 1988


4571691489730091.html
4571764761227000.html
    PR.RU™