Права та обов'язки сторін

Сторони користуються рівними процесуальними правами.

Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, ро­бити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення госпо­дарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти кло­потань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодек­сом порядку, а також користуватися іншими процесуальними пра­вами, наданими їм цим Кодексом.

Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обста­вин справи.

Позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити під­ставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за

умови дотримання встановленого порядку досудового врегулю­вання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позов­них вимог.

Відповідач має право визнати позов повністю або частково. Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і схоронювані законом інтереси.

Участь у справі кількох позивачів та відпо­відачів

Позов може бути подано кількома позивачами чи до кількох відповідачів. Кожний з позивачів або відповідачів щодо іншої сто­рони виступає в судовому процесі самостійно.

Залучення до участі у справі Іншого відпо­відача. Заміна неналежного відповідача

Господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

Клопотання про залучення до участі в справі іншого відповіда­ча може бути задоволене за умови вжиття щодо нього заходів до­судового врегулювання спору у випадках, передбачених стат­тею 5 цього Кодексу. Залучення до участі у справі відповідача з ініціативи господарського суду може здійснюватися незалежно від додержання порядку досудового врегулювання спору.Господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем.

Про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного від­повідача виноситься ухвала, і розгляд справи починається заново.


4569980409787431.html
4570053731492243.html
    PR.RU™